پرسش و پاسخ

  • آیا شرکت‌های حمل و نقل، لوازم مشتریان را بیمه می‌کنند؟
  • آیا هزینه حمل بار در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است؟
  • خدمات مختلف شرکت‌های باربری شامل چه مواردی می‌شود؟

فرم ارسال سوال جديد